Jak zostać asystentem rodziny?

Wystarczy kurs!

20.7.2022

Asystent rodziny to specjalista zajmujący się kompleksowym wspieraniem rodzin w radzeniu sobie z kryzysowymi sytuacjami. Jego zadaniem jest dostarczyć swoim podopiecznym odpowiednią wiedzę i monitorować efekty ich prac. Asystent rodziny pracuje ze swymi podopiecznymi w ich własnych domach, dzięki czemu jest w stanie, jak najlepiej wspomóc rodzinę.

Asystent rodziny jako pracownik instytucji lub stowarzyszenia, który pracuje w miejscu przebywania rodziny, opiera swe działania na relacji i metodach niedyrektywnych. Jego zadaniem jest udzielanie pomocy w zależności od indywidualnej sytuacji osób. Podstawowym zadaniem asystenta rodziny jest wspieranie rodziców w prawidłowym wypełnianiu przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązuje asystenta do udzielania rodzicom indywidualnych konsultacji wychowawczych oraz motywowania ich do brania udziału w zajęciach grupowych dla rodziców. Wszystko to w celu kształtowania prawidłowych wzorców rodzicielskich oraz rozwinięcia umiejętności psychospołecznych.

Asystent rodziny ma być blisko swoich podopiecznych i ich problemów. Wspierać ich w rytmie życia codziennego, dzięki elastyczności swojego czasu pracy. Do innych zadań należą między innymi: pomoc rodzinie w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych, w aktywizacji społecznej i zawodowej oraz motywowanie rodziców i dzieci do skorzystania z innych form pomocy i integracji. Asystent rodziny wspiera, naucza, wykorzystuje w praktyce metody terapeutyczne i pracy socjalnej.

Kolejnym zadaniem asystenta jest motywowanie i dopingowanie członków rodziny do podejmowania działań mających na celu poprawę ich sytuacji. Monitoruje on również postępy rodziny w realizacji wspólnie opracowanego planu pracy. Asystent rodziny stara się poprzez działania diagnostyczne, profilaktyczne i kompensacyjne sprawić, aby człowiek bezradny wobec problemów stał się wobec tych i innych pojawiających się w jego życiu trudności zaradny.

Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej i odpowiedzialności za własne życie, które umożliwią jej wychowywanie dzieci. Podstawowym zadaniem asystenta jest także wspieranie rodziców w prawidłowym wypełnianiu przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

Asystent rodziny – studia czy kurs?


Żeby zostać asystentem rodziny wystarczy odpowiedni kurs. Nie trzeba iść na studia. Ważne, aby kurs spełniał odpowiednie wymogi narzucone przez ustawodawcę. Dzięki temu po kursie uzyskujesz kwalifikacje do wykonywania zawodu. Po kursie w Żaku masz pewność, że zdobyłeś 100% wymaganej wiedzy, dzięki czemu bez przeszkód możesz starać się o pracę asystenta rodziny. Sprawdź program kursu -> https://zak.zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/kursy-online/asystent-rodziny---kurs-online

 

Kto może zostać asystentem rodziny?

Z racji, że asystent rodziny to zawód zaufania społecznego to dla kandydatów na to stanowisko ustawodawca przewidział szereg wymagań. Asystentem rodziny może być osoba, która:

 1. posiada:

 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

 • wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

 1. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

 1. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

 2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 Asystent powinien dać rodzinie poczucie, że potrafi udzielić profesjonalnej, dostosowanej do oczekiwań pomocy. Jeżeli chcesz zostać takim kimś i pomagać innym to zapisz się na kurs w Żaku.

 

 

  801 100 777

  pon – pt: 9.00 - 17.00

  Partnerzy:

  PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena Neonail
  Zapisz
  się online

  Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.