Język polski dla obcokrajowców (A1)

Cena:

749 zł

Liczba godzin:

60 godzin

Tryb nauczania:

Stacjonarny

i Masz pytania? Kliknij przycisk i umów się na spotkanie z doradcą, który udzieli ci szczegółowych informacji na temat nauki w Żaku.

ENG BELOW

Jeżeli jesteś obcokrajowcem i chcesz się nauczyć języka polskiego od podstaw to znalazłeś kurs dla siebie. Dzięki umiejętności sprawnego porozumiewania się będziesz lepiej radzić sobie w codziennych sytuacjach. Ponadto łatwiej będzie Ci znaleźć pracę w Polsce. Dodatkowo będziesz móc kontynuować naukę np. w szkole policealnej.

Dla kogo jest ten kurs w Żaku?

To kurs dla obcokrajowców, którzy są w Polsce od niedawna i potrzebują wsparcia w nauce języka od podstaw. Bez względu na to, czy podniesienia kwalifikacji wymaga od Ciebie pracodawca, czy chcesz po prostu lepiej rozumieć komunikaty w sklepie czy przychodni, przyda Ci się wsparcie w nauce słownictwa i gramatyki. 

Czego nauczysz się na kursie języka polskiego dla obcokrajowców (A1) w Żaku?

Nauczysz się przedstawić się w języku polskim i nawiązać kontakt z drugą osobą. Poznasz słownictwo dotyczące kontaktów społecznych w szkole i w pracy, zdrowia, mieszkania, jedzenia, zakupów, spędzania wolnego czasu. Nauczysz się zwrotów grzecznościowych i innych podstawowych wyrażeń. Poznasz zasady gramatyczne dotyczące m. in. czasowników, przymiotników, przysłówków, pytań, przeczeń, liczebników, czasów. Ponadto poznasz zwyczaje i kulturę Polaków.Kim możesz zostać po nauce na kursie języka polskiego dla obcokrajowców (A1)  w Żaku?

Dzięki kursowi będziesz sprawniej i pewniej komunikować się w języku polskim, co na pewno zwiększy Twoje szanse na rynku pracy. Na starcie lepiej zaprezentujesz się pracodawcy podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Więcej stanowisk będzie stało przed Tobą otworem, co może skutkować wyższymi zarobkami. Ponadto kursu otworzy Ci drogę do dalszej specjalistycznej edukacji.


Decyzją Ministra Edukacji Narodowej nr 42/DWM/2022 z dnia 20 grudnia 2022r. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o. w Łodzi nadano uprawnienie do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na poziomach A1, A2, B1, B2, C1 i C2 - w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych. Wejdź na https://certyfikatzpolskiego.pl i dowiedz się więcej.


Czego się dowiesz na zajęciach w Żaku?

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu języka polskiego dla obcokrajowców (A1) będziesz mieć opanowany następujący zakres wiedzy. 

Gramatyka:

 • liczba i rodzaj gramatyczny;

 • czasownik w bezokoliczniku;

 • przymiotniki i przysłówki;

 • pytania i przeczenia;

 • liczebniki

 • przyimki

 • zaimki osobowe

 • czas teraźniejszy

Zakres tematyczny:

 • Człowiek: przedstawianie się, nawiązywanie kontaktu, podawanie: adresu, wieku, miejsca urodzenia, określanie cech osób, opis wyglądu;

 • Rodzina i kontakty społeczne: członkowie rodziny, kontakty w szkole / pracy;

 • Zdrowie: nazwy podstawowych chorób i dolegliwości, higiena osobista, podstawowe części ciała;

 • Mieszkanie/dom: rodzaje pomieszczeń, podstawowe wyposażenie;

 • Jedzenie i picie: posiłki, dania, napoje;

 • Zakupy i usługi: sklepy, artykuły spożywcze, miary i wagi, ilości, pieniądze;

 • Spędzanie wolnego czasu: zainteresowania, hobby, wolny czas;

 • Życie codzienne: rutyna dnia codziennego, pory dnia, przedmioty codziennego użytku;

 • Zwyczaje i tradycje: zasady grzecznościowe; wyrażanie samopoczucia, powitanie, pożegnanie.


Wymagania zapisowe na kurs języka polskiego dla obcokrajowców (A1)

pełnoletność

Jak zostać kursantem Żaka?

Na kurs możesz zapisać się online lub stacjonarnie. Wejdź na stronę https://zak.edu.pl/zapisz-sie-online lub odwiedź nasz sekretariat. Pełną listę sekretariatów znajdziesz na: https://zak.edu.pl/kontakt 

ENG:

If you are a foreigner and want to learn Polish from scratch, you have found a course for yourself. Thanks to the ability to communicate efficiently, you will be able to cope better in everyday situations. In addition, it will be easier for you to find a job in Poland. In addition, you will be able to continue your education, e.g. in a post-secondary school.

Who is this course in Żak for?

This is a course for foreigners who have been in Poland for a short time and need support in learning the language from scratch. Regardless of whether your employer requires you to improve your qualifications, or you just want to better understand the messages in the store or clinic, you will need support in learning vocabulary and grammar.

What will you learn on the Polish language course for foreigners (A1) in Żak?

You will learn to introduce yourself in Polish and make contact with another person. You will learn vocabulary related to social contacts at school and at work, health, housing, food, shopping, spending free time. You will learn honorifics and other basic expressions. You will learn the grammar rules concerning e.g. verbs, adjectives, adverbs, questions, negatives, numerals, tenses. In addition, you will learn about the customs and culture of Poles.

Who can you become after learning the Polish language course for foreigners (A1) in Żak?

Thanks to the course, you will be able to communicate more efficiently and confidently in Polish, which will certainly increase your chances on the labor market. At the beginning, you will present yourself better to the employer during the interview. More positions will be open to you, which may result in higher earnings. In addition, the course will open the way to further specialist education.

By decision of the Minister of National Education No. 42/DWM/2022 of December 20, 2022. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o. o. in Łódź, the right to organize exams in Polish as a foreign language at levels A1, A2, B1, B2, C1 and C2 was granted - in a group adapted to the needs of adults. Go to https://certyfikatzpolskiego.pl and learn more.

What will you learn in classes in Żak?

Educational outcomes

After completing the Polish language course for foreigners (A1), you will have mastered the following range of knowledge.

Grammar:

number and gender; infinitive verb; adjectives and adverbs; questions and negatives; numerals prepositions personal pronouns present tense

Thematic scope:

Man: introducing himself, making contact, giving: address, age, place of birth, defining people's characteristics, description of appearance; Family and social contacts: family members, contacts at school / work; Health: names of basic diseases and ailments, personal hygiene, basic parts of the body; Apartment/house: types of rooms, basic equipment; Food and drink: meals, dishes, drinks; Shopping and services: shops, groceries, measures and weights, quantities, money; Spending free time: interests, hobbies, free time; Everyday life: everyday routine, time of day, everyday objects; Customs and traditions: courtesy rules; expression of well-being, greeting, farewell.

Registration requirements for the Polish language course for foreigners (A1)

 • majority

How to become a student of Żak?

You can sign up for the course online or in person. Go to https://zak.edu.pl/zapisz-sie-online or visit our secretariat. The full list of secretariats can be found at: https://zak.edu.pl/kontakt
Dowiedz się więcej

V

Szczegółowe informacje

V