zak
Szkoły dla dorosłych za darmo!
Wymagane dokumenty
 • Oryginał, odpis lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia świadectwa  ukończenia szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości (w przypadku LO odpowiedniej podbudowy: ZSZ, Gimnazjum, SP),
 • 3 zdjęcia legitymacyjne dla szkół jednorocznych, dwuletnich i średnich,
 • Zaświadczenie lekarskie:
  1. dla kierunku Technik Usług Fryzjerskich i Technik Usług Kosmetycznych wymagany jest wpis: „może podjąć naukę na dowolnym kierunku” lub „może podjąć naukę na kierunku Technik Usług Fryzjerskich / Technik Usług Kosmetycznych”
  2. dla pozostałych Szkół i kierunków – zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
  3. dla LO i ULO – zaświadczenia nie są wymagane
  4. w przypadku Szkoły Detektywów oraz szkoły policealnej o kierunku „instruktor samoobrony” powinna być zawarta informacja „można uprawiać sporty walki i samoobrony”,
 • zaświadczenie o niekaralności (dotyczy tylko Szkoły Detektywów)
 • dowód osobisty,
 • opłata za pierwszą ratę (jeśli wybrano kierunek płatny).

Co nas wyróżnia:

co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia