Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe stanowią elastyczny system kształcenia, ściśle powiązany ze szkolnictwem zawodowym. Prowadzone są w oparciu o program nauczania, uwzględniający podstawę programową kształcenia w wybranym zawodzie.

Uczestnicy KKZ stopniowo nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania danego zawodu. Zwieńczeniem nauki jest zewnętrzny egzamin zawodowy. Pozytywny wynik egzaminu skutkuje nabyciem odpowiednich kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych świadectwem. Ukończenie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego bez przystąpienia do egzaminu zapewnia możliwość uzyskania zaświadczenia o odbyciu kursu, jednakże nie jest równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych.

Egzamin kończący KKZ jest organizowany dwukrotnie w ciągu roku przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Dokumentem, jaki otrzymuje absolwent kursu po zdaniu egzaminu jest świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Świadectwo to jest identyczne z tym, jakie otrzymuje po skończeniu nauki słuchacz szkoły policealnej bądź technikum. Kolejnym dokumentem możliwym do uzyskania po ukończeniu KKZ jest dyplom technika. Warunkiem jego otrzymania jest nie tylko zdanie wspomnianego wyżej egzaminu, ale też posiadanie wykształcenia średniego.