Zajęcia na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych rozpoczynają się jesienią oraz wiosną. Rekrutacja trwa przez cały rok. O przyjęciu na KKZ decyduje kolejność zgłoszeń. Konieczne jest też przedstawienie zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki wybranego zawodu.

Ukończenie KKZ umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Egzamin zawodowy organizowany jest przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne dwa razy do roku. Po zdaniu egzaminu, słuchacz otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, które uprawnia do podjęcia pracy w zakresie wyuczonej kwalifikacji. Po uzyskaniu wszystkich świadectw kwalifikacji przewidzianych dla danego zawodu i pod warunkiem posiadania wykształcenia średniego (nie jest wymagane zdanie matury), uczestnik KKZ otrzymuje dyplom zawodowy z tytułem technika.