Czym są studia podyplomowe Żak?

Studia podyplomowe to 2-letnie studia kształcące Słuchaczy na 5 kierunkach pożądanych na rynku pracy: Zarządzanie oświatą i Dydaktyka przedsiębiorczości, Logopedia, Oligofrenopedagogika, Edukacja wczesnoszkolna oraz Przygotowanie pedagogiczne. 

Czy studia podyplomowe Żak są uznawane na równi ze studiami innych uczelni?

Tak, nasi absolwenci na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyk, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego, otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu zgodnie ze wzorem ministerialnym.