Menu
dZapisz się jKontakt uMiasto

Praca jako technik geodeta – kompendium wiedzy

Charakterystyka zawodu technik geodeta

Technik geodeta to osoba dokonująca pomiarów w terenie przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Na podstawie zebranych danych, tworzy on nowe mapy oraz aktualizuje te już istniejące, odpowiada za planowanie przestrzenne oraz projektowanie i zmianę struktury terenowej. Co ciekawe, do 1945 roku powyższe funkcje pełniły dwie osoby – geodeta i mierniczy.

Do obowiązków geodety należy ponadto przeprowadzanie pomiaru działek i wielu innych elementów terenu, podział nieruchomości oraz prowadzenie ewidencji gruntów i budynków. Jego zadaniem jest także obsługa geodezyjna budynków, ulic czy metra. Polega ona na tyczeniu i pomiarach kontrolnych istotnych elementów obiektów oraz badaniu odkształceń budowli. Geodeta odpowiedzialny jest także za wprowadzanie i aktualizację danych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – centralnej bazy danych, za którą odpowiada Główny Geodeta Kraju.

Technik geodeta pracuje zarówno w terenie, gdzie dokonuje pomiarów, jak i w biurze, gdzie wprowadza i opracowuje uprzednio zebrane dane. Obliczenia mogą dotyczyć np. budowy dróg ekspresowych czy modernizacji linii kolejowych, a dokonuje się ich za pomocą tachimetru – do mierzenia kątów i odległości, niwelatorów – do pomiarów przewyższeń oraz odbiorników satelitarnych. Te ostatnie działają jak znany np. z samochodów GPS, lecz są dokładniejsze.

Bezpłatna nauka na tym kierunku w szkole policealnej Żak trwa dwa lata i kończy się nieobowiązkowym, zewnętrznym egzaminem z kwalifikacji w zawodzie, organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w siedzibie szkoły. Po ukończeniu nauki otrzymujesz świadectwo MEN oraz tytuł technika geodety.

Kwalifikacje zawodowe określone zostały jako B.34. – wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów, B.35. –obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych oraz B.36. – wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

Cechy idealnego kandydata

Geodeta pracuje ze specjalistycznym sprzętem, dobrze więc, jeśli masz smykałkę techniczną i szybko opanowujesz obsługę różnych skomplikowanych urządzeń. Szczególnie, że w geodezji od pewnego czasu używa się także dronów, dzięki którym geodeta nie musi wykonywać wszystkich pomiarów.

Idealny technik geodeta to osoba komunikatywna, odpowiedzialna oraz wyróżniająca się zdolnością koncentracji. Niezbędna będzie również wyobraźnia przestrzenna, sprawność manualna i spostrzegawczość. Ponadto w tym zawodzie trzeba myśleć matematycznie, co premiuje osoby ze ścisłym umysłem. Nie zaszkodzi także zainteresowanie prawem budowlanym i planowaniem przestrzennym – często bowiem geodeci muszą uwzględniać obie dziedziny, by zrealizować dany projekt. W tej branży konieczna jest cierpliwość, dokładność i systematyczność. Wyobraź sobie, że masz np. sporządzić mapę na podstawie zdjęć lotniczych danego wycinka terenu – bez powyższych cech nie będzie to możliwe.

Czego cię nauczymy w szkole Żak?

W szkole Żak zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną. Poznasz geodezję ogólną i inżynieryjną oraz dowiesz się, co to jest kataster i gospodarka nieruchomościami. Nauczysz się też rysunku geodezyjnego, zrozumiesz, jak działa prawo w geodezji oraz będziesz uczęszczał na zajęcia z języka obcego branżowego.

Trening czyni mistrza – będziesz wykonywał prace obliczeniowe i kartograficzne oraz odbędziesz terenowe ćwiczenia geodezyjne. Poza tym zdobędziesz kwalifikacje z zakresu geomatyki i dokumentacji katastralnej oraz wiedzę o działalności gospodarczej w geodezji – przyda ci się ona, gdy postanowisz zostać samodzielnym ekspertem.

Gdzie znajdziesz pracę jako geodeta?

Geodeci są potrzebni. Zatrudniają ich m.in. jednostki organizacyjne administracji geodezyjno-kartograficznej oraz ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Znajdują oni także pracę w wydziałach geodezji w starostwach powiatowych i innych jednostkach administracji państwowej i samorządowej, w przedsiębiorstwach geodezyjnych, a niektórzy także w szkołach geodezji. Co więcej, technik geodeta jest potrzebny w firmie kartograficznej, wydawnictwie publikującym atlasy i mapy, firmie budującej drogi i mosty oraz w przedsiębiorstwie ogólnobudowlanym.

Jakie masz szanse na dalszy rozwój będąc technikiem geodetą?

Gdy już zdobędziesz doświadczenie jako technik geodeta, możesz zrobić uprawnienia i samodzielnie wykonywać zlecenia z dziedziny geodezji i kartografii. Jest również kilka pokrewnych kierunków związanych z kształtowaniem środowiska, w których możesz się realizować – są to np. technik leśnik, technik architektury krajobrazu czy operator maszyn leśnych. Ponadto, po ukończeniu szkoły policealnej możesz kontynuować naukę na uczelni wyższej na kierunku geodezja i kartografia lub pokrewnych – np. na inżynierii środowiskowej, czy geofizyce.

Ile zarabia geodeta?

Zarobki geodety zależą od jego doświadczenia i tego, na jakiej zasadzie jest zatrudniony – na początku oczywiście zarabia się mniej niż po kilku latach pracy. Na najwyższe wynagrodzenie mogą liczyć osoby, które założą własną działalność, a dodatkowo posiadając uprawnienia zawodowe, geodeta zarabia naprawdę dobrze. Mediana zarobków geodety w Polsce wynosi 3 243 złote brutto. Płace mieszczą się więc w przedziale poniżej 2 617 – powyżej 4 300 złotych brutto. Naturalnie, najwięcej zarabia się w dużych miastach.

Kto może uczyć się na kierunku Technik geodeta w szkołach Żak?

Nauka na kierunku Technik geodeta trwa dwa lata. W zajęciach mogą uczestniczyć absolwenci szkół średnich, uczniowie szkół Żak oraz wszystkie osoby chcące nauczyć się nowego zawodu z perspektywą stabilnego zatrudnienia.