Menu

Opis kierunku

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby. Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

  • CZAS TRWANIA:

    32 godzin

  • UZYSKANY DOKUMENT:

    zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy