• Start  »  
 • Aktualności  »  
 • Technik BHP – czym zajmuje się w zakładzie pracy?

Technik BHP – czym zajmuje się w zakładzie pracy?

17.11.2017

Technik BHP to jeden z najbardziej przyszłościowych zawodów w Polsce. Osoby posiadające ten tytuł sprawują nadzór nad przestrzeganiem norm i zasad związanych z bezpieczeństwem oraz higieną pracy, m.in. w największych firmach, instytucjach i organizacjach w kraju. Technicy BHP mogą liczyć nie tylko na stałe zatrudnienie, ale także na rozwój kariery doradczej oraz sprzedaż usług konsultacyjnych na terenie całej Polski. Co więcej, praktyczna wiedza zdobyta w toku nauczania przydaje się nie tylko w karierze zawodowej, ale również w życiu codziennym, ponieważ pozwala chronić siebie i swoich bliskich.

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy – najważniejsze informacje

BHP to zbiór zasad oraz przepisów dotyczących bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Celem wdrożenia zasad BHP w firmie jest stworzenie pracownikowi optymalnych warunków pracy, tak aby mógł wykonywać swoje obowiązki w sposób produktywny bez konieczności narażania się na ryzyko wypadku, choroby zawodowej czy nadmierne obciążenie fizyczne i psychiczne.

 • Higiena pracy

Pojęcie higieny pracy jest ściśle związane z profilaktyką chorób zawodowych. Najważniejszym celem związanym z wdrażaniem zasad higieny pracy jest kontrolowanie stopnia szkodliwości warunków, w jakich pracownicy wykonują swoje obowiązki służbowe oraz dążenie do ich zminimalizowania. Aby było to możliwe, niezbędne jest rozpoznanie wszystkich potencjalnie niebezpiecznych czynników, określenie stopnia ich natężenia, a także wskazanie działań prowadzących do ich ograniczenia lub wyeliminowania.

 • Bezpieczeństwo pracy

Bezpieczeństwo pracy to nic innego jak zapobieganie wypadkom oraz innym nieprzewidzianym sytuacjom, które mogą mieć szkodliwy wpływ na zdrowie lub życie pracowników. Aby zrealizować ten cel, należy najpierw zwrócić uwagę na takie obszary, jak m.in.: identyfikacja ryzyka, zarządzanie zmianami czy właściwa eksploatacja i konserwacja maszyn znajdujących się na terenie zakładu pracy.

 

Co regulują przepisy BHP?

Przepisy BHP określają takie kwestie związane ze środowiskiem oraz organizacją pracy jak m.in.:

 • wyposażenie, oświetlenie, wentylacja, ogrzewanie czy oznakowanie niebezpiecznych miejsc w pomieszczeniach i obiektach, w których pracownicy wykonują swoje obowiązki;
 • zasady ograniczenia zagrożeń zawodowych, wyposażenie stanowisk pracy, reguły dotyczące prawidłowego korzystania ze sprzętu służbowego czy dopuszczalne normy hałasu podczas pracy;
 • wyposażenie pomieszczeń oraz urządzeń higieniczno-sanitarnych (np. szatni, natrysków czy jadalni), ich dostępność oraz wymagane zabezpieczenia.

 

Czym zajmuje się technik bezpieczeństwa i higieny pracy?

Technik BHP to osoba, która pracuje w oparciu o przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. W praktyce może zajmować stanowisko inspektora BHP bądź starszego inspektora BHP (w zależności od stażu pracy).

Specjalizuje się w ocenie stopnia zagrożeń oraz ryzyka zawodowego związanego z czynnikami chemicznymi, fizycznymi i biologicznymi, na które narażeni są pracownicy wykonujący swoje obowiązki służbowe na terenie zakładu pracy. Do podstawowych zadań technika BHP należy również opracowywanie i prezentowanie kadrze kierowniczej raportów oraz analiz dotyczących zasad bezpiecznego postępowania w czasie pracy. Do jego obowiązków należy także rozważanie potencjalnych możliwości wystąpienia wypadku na terenie firmy oraz badanie przyczyn tego typu zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości. Na podstawie uzyskanych informacji technik BHP składa wnioski o usunięcie zauważonych przez siebie niebezpiecznych czynników generujących potencjalne zagrożenie dla pracowników.

Obowiązki specjalisty ds. BHP to m.in.:

 • rozwiązywanie bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych bezpośrednio z bezpieczeństwem oraz higieną pracy;
 • współuczestniczenie w ustalaniu okoliczności oraz przyczyn wypadków czy chorób zawodowych na terenie zakładu pracy;
 • współpraca z osobami odpowiedzialnymi za organizowanie okresowych badań lekarskich;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu BHP wśród pracowników.

 

Dlaczego warto zostać technikiem BHP?

Technicy BHP z łatwością mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach, firmach i organizacjach, w których wyodrębniony jest dział higieny i bezpieczeństwa pracy. Obowiązki technika BHP można wykonywać na pełen etat (głównie w dużych przedsiębiorstwach), ale także na część etatu (zwykle w mniejszych zakładach pracy). Co więcej, osoba, która posiada tytuł technika bezpieczeństwa i higieny pracy, może prowadzić własną działalność gospodarczą, a także pełnić funkcję doradczą lub konsultacyjną dla firm z wielu branż.

Zapotrzebowanie na specjalistów od BHP jest bardzo duże, głównie z uwagi na fakt, że pracownicy, którzy wykonują swoje obowiązki na terenie zakładu pracy, są zobligowani do zapoznania się z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ich przestrzegania. Z tego też względu w każdym przedsiębiorstwie muszą być przeprowadzane szkolenia BHP – zarówno wstępne, jak i okresowe.

 • Szkolenia BHP wstępne

Pracodawcy zobowiązani są do przeprowadzenia wstępnego szkolenia BHP jeszcze przed dopuszczeniem nowo zatrudnionego pracownika do stanowiska pracy. Celem takiego szkolenia jest zapoznanie nowej osoby z przepisami BHP obowiązującymi na jego stanowisku. Szkolenie prowadzone przez wykwalifikowanego technika zwykle składa się z instruktażu środowiskowego i ogólnego.

 • Szkolenia BHP okresowe

W tym przypadku technik BHP przeprowadza kurs dla już zatrudnionych pracowników. Celem zajęć jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jej aktualizacja o nowe przepisy. Okresowego szkolenia BHP nie muszą odbywać osoby, które:

 • posiadają aktualne zaświadczenie o jego ukończeniu uzyskane u poprzedniego pracodawcy

lub

 • w okresie 6 bądź 12 miesięcy były zatrudnione na podobnym stanowisku.

Zatrudnienie technika BHP w firmie jest zawsze korzystne dla pracodawcy, ponieważ dzięki temu można z łatwością wyeliminować dodatkowe koszty związane np. z karami czy odszkodowaniami za niewłaściwe przygotowanie miejsca pracy. Technik BHP jest więc jednym z ważniejszych pracowników w każdym większym przedsiębiorstwie, co ma duży wpływ m.in. na stabilność tego zawodu.

 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy a predyspozycje zawodowe

Każdy specjalista ds. BHP musi posiadać pewne predyspozycje psychofizyczne, kompetencje społeczne i personalne. Przede wszystkim powinien dobrze znać aktualnie obowiązujące prawo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także wykazywać chęć do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Niezwykle ważne są również zdolności oratorskie (przydatne m.in. podczas prowadzenia szkoleń) oraz dobra organizacja pracy.

W codziennej pracy technika BHP niezbędne są również takie umiejętności jak:

 • komunikatywność,
 • otwartość,
 • cierpliwość,
 • rzetelność,
 • odpowiedzialność,
 • opanowanie,
 • samodzielność,
 • spostrzegawczość,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • podzielność uwagi.

 

Jak zostać technikiem BHP?

Aby uzyskać tytuł zawodowy technika bezpieczeństwa i higieny pracy, warto ukończyć naukę w szkole policealnej na kierunku „Technik BHP”, która trwa jedynie 3 semestry (1,5 roku).

Podczas zajęć poruszane są takie kwestie jak m.in.:

 • ergonomia w procesie pracy,
 • podstawy prawa pracy,
 • podstawy przedsiębiorczości,
 • techniczne bezpieczeństwo pracy,
 • ocena ryzyka zawodowego.

Wiedza zdobyta w toku nauczania jest następnie weryfikowana – odbywa się egzamin zewnętrzny, organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, po zdaniu którego, otrzymuje się świadectwo MEN, uprawniające do wykonywania zawodu technika BHP.

 

Sprawdź pełną ofertę kierunków

  801 100 777

  pon – pt: 9.00 - 17.00

  Partnerzy:

  PIFS Vipera ProGrupa SketchUp
  Zapisz
  się online

  Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.